08.06.

Ochrana súkromia

Podmienky spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária PETKOV & Co s. r. o. pri poskytovaní právnych služieb spracúva osobné údaje. Tu sa môžete oboznámiť so základnými podmienkami tohto spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o advokácií (§ 18), ako aj inými právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na stránke www.sak.sk .

Podmienky spracúvania osobných údajov 080618